НАПРЯМ 8.020204 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» - Програми творчих випробувань з фахових дисциплін для вступників за напрямами...

^ НАПРЯМ 8.020204 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА ІСТОРІЇ І МУЗИКИ


ПРОГРАМА

фахових випробувань для ОКР «Магістр»


1.Іспит з фаху складається з захисту атестаційної роботи, яка повинна відповідати вимогам, що пред’являються до наукових робіт кваліфікаційного рівня „магістр” ВАК України.

2. Об'єм основного тексту наданого наукового дослідження складає від 2 аркушів. Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (висота знаків не менше 1,8 мм). Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.

3. Атестаційна робота виконується комп'ютерним способом відповідно до стандарту на виконання документів.

4. Ілюстративний матеріал для захисту атестаційної роботи може бути виконаний у вигляді малюнків та таблиць згідно з встановленими вимогами до їх виконання, а також подаватися за допомогою світло-проекційних та комп'ютерних засобів. Ілюстративний матеріал повинен відображувати зміст дослідження (його мету роботи та одержані результати).

5. Атестаційна робота складається із вступу, основної частини з кількох розділів (звичайно 2-3 ). Висновків, Списку використаної літератури. Робота може також містити Додатки.

6. Вступна частина містить такі структурні елементи: титульний аркуш, Зміст, Вступ. Вона може також містити Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів тощо.

7. Реферат обсягом 0,5 д.а. та усна доповідь (до 10 хвилин) має відображати інформацію, подану в атестаційній роботі, у такій послідовності:

- актуальність обраної тематики, її специфіка;

- об’єкт, мета та завдання роботи;

- предмет, матеріал дослідження;

- методи дослідження;

- результати роботи та їх новизна;

- практична значущість роботи, рекомендації щодо використання її результатів, пропозиції про можливі напрямки розвитку, продовження виконаних досліджень;

- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

- за необхідністю – перелік із 5 - 15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються прописними літерами у називному відмінку, у рядок, через кому.

8. Зміст, який подається на окремому і наступному після титульного аркуші, має включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; список літератури; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

9. Перелік умовних позначень за його наявності подається після змісту з нового аркуша і включає пояснення всіх застосованих у роботі мало поширених умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

10. У вступі, який розміщується з нової сторінки, викладається:

- актуальність роботи;

- мета та завдання роботи;

- предмет, об’єкт, матеріал дослідження;

- методи дослідження;

- результати роботи та їх новизна;

- практична значущість роботи, рекомендації щодо використання її результатів, пропозиції про можливі напрямки розвитку, продовження виконаних досліджень;

- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

- за необхідністю – перелік із 5 - 15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються прописними літерами у називному відмінку, у рядок, через кому.

11. В основній частині роботи необхідно викласти відомості про предмет (об'єкт) дослідження, які необхідні та достатні для розкриття суті даної роботи.

Основна частина, як правило, має 2-3 розділи (можна і більше), які містять:

- оцінку сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової літератури та пошуку із зазначенням практично вирішених задач, існуючих проблем, провідних теорій та поглядів вчених, обрану наукову галузь, концепції яких представляють світові тенденції розв'язання поставлених задач;

- обґрунтування і вибір теоретичних та практичних методів дослідження для розв’язання поставлених задач;

- розробку методики дослідження, аналіз її специфіки та новизни;

- викладення власного теоретичного доробку, що з’явився у процесі дослідження обраної теми;

- певний аналіз конкретного музичного матеріалу, який тим чи іншим чином має підтвердити основні положення викладеного власного доробку;

- аналіз основних отриманих результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

12. Висновки розміщують на окремому аркуші. У Висновках дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків можна розділити на підпункти.

13. На підставі отриманих висновків у роботі можуть даватися рекомендації. Рекомендації розміщують з нової сторінки. Вони визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; містять пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

14. З нового аркуша наводиться список літератури, що викладається відповідно до НОВИХ стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

15. До Додатків можна включити:

- нотний матеріал;

- аудіо-, відео-, CD-записи виконання музичних творів;

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини;

- фотографії, бібліографічні матеріали, описи тощо.


2. Правила оформлення атестаційної роботи


2.1. Окремі слова та формули, які вписуються до друкованого тексту, мають бути чорного кольору і близької до основного тексту густини. Власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні - обов'язково).

2.2. Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" - не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

2.3. Розділи і підрозділи мають заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

2.4. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати на середині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу (5 знаків). Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

2.5. Розділи нумеруються римськими цифрами. Підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад: 1.1, 1.2 і т.д. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) і порядкового номера пункту, розділених крапками і т.п.

2.6. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому нижньому кутку сторінок із збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш також включається до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

2.7. Ілюстрації (малюнки, нотні фрагменти) і таблиці необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступному аркуші. На всі ілюстрації в роботі мають бути посилання. На всі запозичені ілюстрації також мають бути посилання. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині атестаційної роботи або у додатках.

2.8. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та скорочено називаються «табл.» (таблиця), «прикл.» (приклад) і т.п. Номер ілюстрації разом з його назвою (у разі необхідності) розміщується під ілюстрацією.

2.9. Додатки потрібно розміщувати у порядку приведення посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами (А, Б, В, ...). Наприклад: "Додаток А". Далі, симетрично до тексту, друкується заголовок Додатка. Додатки мають спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

2.10. У разі необхідності текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти, як зазначено в п. 4.7 (наприклад: Г.4.1.3 - пункт 4.1.3 Додатка Г). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного Додатка (наприклад: рисунок Е.З, таблиця А.1, (Б.2) - друга формула Додатка Б і т.п.).

2.11. Якщо додаток є документом, який має самостійне значення і оформляється відповідно до вимог, що пред'являються до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують: "ДОДАТОК (літера} та його найменування. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту, незважаючи на власну нумерацію сторінок документа.


Атестаційна комісія розглядає також документи про участь у науково-творчих студентських конференціях (програмки с прізвищем та темою доповіді), конкурсах з наукових питань, наукові публікації (тези, статті) і проводить співбесіду за змістом наданої кваліфікаційної роботи.


^ 3. Вимоги до співбесіди за змістом наданої кваліфікаційної роботи.


3.1 Надання аналізу задіяної в дослідженні наукової літератури.

3.2 Обґрунтування обраної теми дослідження.

3.3 Розкриття перспектив майбутнього дослідження магістерського рівня.


^ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ ІМ. І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО


3193062339506461.html
3193120941641617.html
3193221207592114.html
3193334998179738.html
3193463233025164.html